Projekty UE

Informacja o realizacji operacji

W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, dla priorytetu 4 – działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność, Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Marek Tylicki, 84-113 Wierzchucino, ul. Abrahama 12 realizuje operację pt. „Rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego na potrzeby gabinetu weterynaryjnego w Wierzchucinie.”

W wyniku realizacji operacji osiągnięto następujący cel: wprowadzenie na rynek lokalny i regionalny nowych usług weterynaryjnych poprzez zakup środków trwałych i utworzenie dwóch nowych miejsc pracy.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Wartość operacji wynosi 250944,86 (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 944).

Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał pomoc finansową na realizację operacji, w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości 110 934,33 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery i 33/100), co stanowi 49,9996475933% poniesiony kosztów kwalifikowalnych operacji.

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi: 94 294,18 (słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery i 18/100).

Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.

Po przeprowadzeniu procedury zapytań ofertowych, wyłoniono wykonawców zamówień i dokonano zakupu następujących urządzeń:
1. Aparat USG SonoScape P40 z trzema głowicami
2. Analizator hematologiczny weterynaryjny MINDRAY BC 5000 Vet
3. Detektor radiografii cyfrowej Primos 1717C z wyposażeniem
4. Analizator biochemiczny CATALYST ONE
5. Tonometr TONOVET PLUS

Planowane efekty operacji to wprowadzenie szeregu nowych usług:

 • badanie USG przy pomocy pakietu Doppler;
 • badanie echokardiograficzne przy użyciu USG dzięki modułowi i oprogramowaniu kardiologicznemu;
 • badanie elastograficzne tkanek;
 • badanie radiologiczne, szybkie i precyzyjne dzięki nowoczesnemu systemowi radiografii cyfrowej bezpośredniej;
 • badanie hematologiczne krwi przy użyciu analizatora 5 diff  wyposażonego cystometrię laserową;
 • badanie biochemiczne krwi w rozszerzonym zakresie, dostępnym do tej pory jedynie w laboratoriach referencyjnych;
 • badanie ciśnienia śródgałkowego, bezboleśnie,  metodą odbiciową.

OPIS URZĄDZEŃ:

Aparat USG SonoScape P40

 • aparat klasy PREMIUM
 • monitor LED FULL HD 21,5 cala
 • ekran dotykowy 13,3 cala z przyciskami funkcyjnymi i możliwością definiowania własnych nastaw
 • optymalizacja obrazu jednym przyciskiem
 • wyświetlanie pełnoekranowe uruchamiane za pomocą jednego przycisku
 • obrazowanie panoramiczne
 • obrazowanie panoramiczne z kolorowym Dopplerem
 • tryb obrazowania harmonicznego
 • tryb obrazowania harmonicznego z inwersją fazy
 • obrazowanie panoramiczne przepływów w czasie rzeczywistym
 • pakiet Doppler (Doppler Mocy, Doppler Tkankowy, Doppler Kolorowy, Doppler Ciągły, Doppler Pulsacyjny)
 • obrazowanie na głowicy liniowej
 • moduł kardiologiczny, B-Mode, M-mode, M-mode Anatomiczny, EKG
 • oprogramowanie kardiologiczne
 • elastografia tkanek na dedykowanych typach głowic
 • oprogramowanie DICOM
 • obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach
 • obrazowanie 3D
 • wieloczęstotliwościowa mikrokonweksowa głowica elektroniczna
 • wieloczęstotliwościowa liniowa głowica elektroniczna
 • wieloczęstotliwościowa kardiologiczna głowica elektroniczna typu PhaseArray

Detektor radiografii cyfrowej Primos 1717C

 • technologia: Flat panel a-Si TFT z photodiole
 • pole detekcji: 430 x 430 mm
 • typ scyntylatora: CSI
 • konwersja A/D: 16 bit
 • rozdzielczość: 3072 x3072
 • rozdzielczość przestrzenna: 5,5 Ip/mm
 • rozmiar Piela: 140 x140 qm
 • czas procesowania obrazu: ok. 5 sek.
 • baza danych PACS
 • monitor 23`

W systemach radiografii bezpośredniej wyeliminowano kasetę, zastępując ją czytnikiem obrazu sprzężonym bezpośrednio z aparatem rentgenowskim i komputerem. Obraz uzyskuje się prawie natychmiast. Jest to istotna zaleta w weterynarii, ponieważ bardzo szybko można ocenić wartość techniczną uzyskanego obrazu bez zmiany ułożenia pacjenta leżącego na stole, czyli możliwa jest natychmiastowa korekta np. ułożenia czy parametrów ekspozycji. Wyróżnia się dwa systemy bezpośredniej radiografii cyfrowej, oparte na różnych założeniach konstrukcyjnych.

Blaski radiografii cyfrowej

Zalety radiografii cyfrowej są oczywiste i nikt nie może kwestionować poprawy jakości badania rentgenowskiego. Wymieńmy kilka z powszechnie krążących opinii na ten temat, nie zawsze prawdziwych :

 • Obraz stworzony cyfrowo można powiększyć, zmienić jego kontrast i zaczernienie, podkreślić kontury, przedstawić rozkład stopni skali szarości, etc. Na monitorze można zrobić niezbędne pomiary, wybrać obszar zainteresowania i przeprowadzić jego szczegółową ocenę. Można wykorzystać jeden radiogram do oceny kości i tkanek miękkich, w radiografii analogowej konieczne są dwie projekcje.
 • Obraz na filmie może być w danej chwili tylko w jednym miejscu. Obraz cyfrowy umożliwia szybką konsultację z kilkoma osobami jednocześnie, zarówno w klinice, jak i na innym kontynencie.
 • Cyfrowy obraz jest dostępny dla lekarza natychmiast po wykonaniu badania. Wstępna ocena obrazu umożliwia wykonanie powtórnego badania bez ponownego układania pacjenta na stole.
 • Duża tolerancja cyfrowej radiografii na błędy w doborze parametrów ekspozycji. Spowodowało to znaczne zmniejszenie liczby projekcji powtarzanych z powodu złego doboru kilowoltów (kV) lub miliamperosekund (mAs).
 • Obniżenie parametrów ekspozycji. W rzeczywistości wartości kV i mAs w systemach CR są podobne jak w radiografii analogowej w przypadku stosowania ekranów wzmacniających o niskiej czułości (około 200). W radiografii DR ta tendencja jest wyraźniejsza, ale spotyka się rozwiązania, gdzie zalecane parametry są wyższe.
 • Wydanie pacjentowi wyniku badania nie jest problemem, ponieważ prawo nie narzuca jego postaci. Ucyfrowienie obrazów umożliwia wydanie badań na płycie CD.
 • Klasyczne archiwa filmów rentgenowskich zajmują miejsce i wymagają obsługi przez personel, a odnalezienie poprzedniego badania, często po latach, jest uciążliwe lub po prostu niemożliwe.
 • Brak kłopotliwych materiałów do utylizacji.
 • Oszczędność energii.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta – znacznie krótszy czas ekspozycji na promieniowanie rentgenowskie.
 • Detektor cezowy(CSI) – to jeszcze krótszy czas detekcji w porównaniu do detektora gadolinowego (GADOX), a więc jeszcze większa oszczędność energii, większe bezpieczeństwo dla pacjenta i obsługi, jeszcze mniejszy wpływ na środowisko.

Analizator hematologiczny MINDRAY BC5000 Vet  5 diff

Cytometria laserowa jest uznawana na całym świecie za „złoty standard” wykonywania testów hematologicznych.

Każda krwinka jest potraktowana indywidualnie przez wiązkę światła laserowego.

Rozproszone światło wygenerowane przez laserowe naświetlenie komórki kreuje swoisty komórkowy „odcisk”, specyficzny dla każdej analizowanej populacji.

Pięć różnych punktów informacyjnych jest nakreślonych oraz przeanalizowanych w celu oznaczenia typu kształtu, stosunku cytoplazmy do jądra, objętości komórki, wewnętrznej gęstości i ziarnistości.

Dostarcza to znacznie więcej informacji dotyczącej złożonej budowy komórek (cytoplazmy, jądra) w porównaniu do analizy przeprowadzonej jedynie na podstawie objętości krwinki, czyli przy pomocy standardowych analizatorów hematologicznych opartych na metodzie impedancji.

 • Różnicowanie krwinek białych (WBC) na 5 kategorii – limfocyty, monocyty, neutrofile, eozynofile, bazofile – 3 skategramy + 3 histogramy

co ma niebagatelny wypływ na dokładność diagnozy.

 • 23 parametry
 • 13 modułów: pies , kot, koń, małpa, fretka, szczur, mysz, królik, świnia, krowa, lama, koza, owca
 • Automatyczne rozcieńczanie, liza, mieszanie, oznaczanie, czyszczenie.
 • Automatyczne mycie igły
 • Duży (10,4 cal) kolorowy, dotykowy wyświetlacz TFT LCD

Analizator biochemiczny CATALYST ONE IDEXX

 • dedykowany dla weterynarii
 • kalibrowany dla różnych gatunków zwierząt
 • tzw. „biochemia sucha”
 • możliwość badania zarówno paneli, jak i badania pojedynczych parametrów
 • możliwość badania parametrów biochemicznych krwi: ALB, ALKP, ALT, AMYL ,AST, BUN, Ca, CHOL, CK, CREA, GGT, GLU, LAC, LDH, LIPA, Mg, NH3, PHOS, TBIL, TP, TRIG, UCRE, UPRO, URIC
 • możliwość oznaczenia poziomu elektrolitów (minimum): Sód, Potas, Chlor
 • możliwość oznaczenia poziomu hormonów tarczycy – całkowita T4
 • możliwość oznaczenia poziomu progesteronu
 • możliwość oznaczenia poziomu CRP (białko c-reaktywne) 
 • możliwość oznaczenia poziomu SDMA
 • możliwość oznaczenia poziomu fruktozaminy
 • możliwość oznaczenia poziomu fenobarbitalu
 • możliwość oznaczenia stosunku białka do kreatyniny w moczu  UPC

Tonometr TONOVET PLUS

Dedykowany dla weterynarii

Pomiar ciśnienia śródgałkowego powinien być wykonywany w każdym przypadku podejrzenia zaburzeń w obrębie narządu wzroku. TonoVet umożliwia wykonanie takiego badania.

 • Pozwala bezboleśnie i szybko przeprowadzić badanie.
 • Nie wymaga stosowania środków przeciwbólowych.
 • Kalibracja zarówno dla małych (pies i kot), jak i dużych zwierząt (koń).
 • Otrzymywany pomiar jest bardzo dokładny.
 • Wykorzystuje innowacyjną metodę pomiaru.

Innowacyjna technologia

TonoVet jest tonometrem odbiciowym. Lekka sonda kilkukrotnie delikatnie dotyka i odbija się od powierzchni rogówki.

 • Mierzona jest siła odbicia sondy od powierzchni rogówki.
 • Wartością końcową jest średnia uzyskana z sześciu kolejnych pomiarów.